Cultura, compromís social i mecenatge

Des del seus orígens, la Fundació Art i Mecenatge té l’objectiu d’estimular i divulgar el coŀleccionisme d’art i fomentar-lo com a font de mecenatge, afavorint la investigació sobre el coŀleccionisme i la difusió dels seus valors. La Fundació busca el reconeixement públic de les coŀleccions privades com a part del patrimoni artístic del país i promou canvis jurídics i fiscals per impulsar i facilitar la tasca dels agents que intervenen en la conservació del patrimoni i la creació artística.

 

Les activitats dutes a terme entre 2011 i 2015 s’estructuren en cinc apartats:

Memòria 2011-2015

Testimonis d’experts, nacionals i internacionals, que contribueixen a un major coneixement, reconeixement i desenvolupament de la figura del coŀleccionista, i ens permeten debatre sobre els models d’actuació en la relació público-privada.

Durant aquest temps la Fundació Art i Mecenatge ha reconegut la transcendència, la trajectòria, la singularitat i la excepcionalitat d’aquells que incideixen en el camí de l’art. En les cinc edicions (2011-2015) han esdevingut reconegudes figures essencials del nostre país, com els artistes Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, Eva Lootz, Soledad Sevilla i Antoni Miralda; les galeries de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González, Silvia Dauder i Pedro Carreras i Ignacio Múgica; i els coŀleccionistes José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, Pilar Citoler, la Coŀlecció Fundación Juan March i la Coŀlecció de la Fundació Sorigué.

Memòria 2011-2015

Per cobrir el buit de la falta de coneixement sobre coŀleccionisme i mecenatge, s’ha impulsat la recerca des de diferents disciplines publicant-la anualment sota el segell de Quaderns Art i Mecenatge. Els quatre primers volums constitueixen una línia editorial creada per a generar coneixement al voltant de l’art, el coŀleccionisme i el mercat com a instruments clau en la dinamització del sector; i han arribat a més de 13.000 especialistes i interessats.

La promoció de canvis estructurals —legals, fiscals i de percepció de l’activitat— és un dels objectius de la Fundació Art i Mecenatge. S’ha analitzat l’estatut jurídic tributari de l’adquisició i tinença d’obres d’art, i s’ha realitzat un estudi comparat amb altres jurisdiccions. Aquesta informació s’ha convertit en una eina bàsica a disposició de les institucions públiques i del sistema de l’art. L’estudi ha estat la base per la redacció d’un Esborrany de Projecte de Llei, proposta que incideix directament en la situació jurídica i tributària del titular de béns culturals com a catalitzador d’una nova funció social, així com en el funcionament del mercat, context del coŀleccionisme.

Reflexions jurídiques, econòmiques, socials i polítiques sobre el coŀleccionisme i el mecenatge, sota el guiatge d’experts del sector.

En suma, 23 trobades amb personalitats internacionals —directors de museus, coŀleccionistes i especialistes del mercat, entre d’altres—; cinc edicions de Premis; quatre Quaderns que permeten aprofundir sobre el coŀleccionisme i el mecenatge i conèixer la situació del seu context; i la creació i l’impuls de mesures que contribueixen a la seva regulació.

«[…] El mecenatge és, sobre tot, un acte d’amor. A través de la seva coŀlaboració, el mecenes expressa una generositat i un compromís que mostren la seva implicació social. No importa si es tracta de la consecució d’un bé o d’una obra d’art determinats, o si aquesta coŀlaboració consisteix en la ajuda, l’impuls o el finançament d’un projecte, una infraestructura o un programa. El que compta és l’objectiu final, que no és cap altre que el d’aconseguir influir en positiu en la millora de la societat.»

-Isidre Fainé, President del Grup ”la Caixa”

Descarregar la Memòria d’activitats 2011-2015

Versió en català
PDF

FAyMCultura, compromís social i mecenatge