Avís legal

La Fundació Art i Mecenatge  és l’entitat titular d’aquest web o portal (www.fundacionarteymecenazgo.org).

L’accés al portal de la Fundació Art i Mecenatge i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per això us recomanem que en llegiu atentament el contingut, si voleu accedir a la informació i als serveis que s’ofereixen des d’aquest portal i fer-ne ús.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva darrera actualització.

Les condicions presents són les vigents des de la data de la seva darrera actualització. La Fundació Art i Mecenatge  es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment; en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquesta data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. La Fundació Art i Mecenatge es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre parcialment o totalment els continguts actuals si ho considera oportú, com també d’impedir-ne o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

La Fundació Art i Mecenatge  compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i també els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

La Fundació Art i Mecenatge  ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan es demani emplenar un formulari en què es recullen dades de caràcter personal, s’informarà l’usuari/ària sobre el destinatari de la informació, sobre la finalitat per a la qual es recullen les dades, sobre la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i sobre la facultat que té d’exercitar els drets d’accés, rectificació, canceŀlació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran i/o se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari/ària.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de la Fundació Art i Mecenatge  disposen de galetes (cookies), petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari/ària i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, com també altres característiques o preferències de navegació de l’usuari/ària en la seva primera sessió. Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar la vostra navegació, tal com s’ha dit més amunt. Si ho desitgeu, podeu desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions que figuren en les nostres recomanacions de seguretat.

Propietat inteŀlectual i industrial

El portal de la Fundació Art y Mecenatge , les pàgines que comprèn i la informació o els elements que aquestes contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat inteŀlectual o industrial, dels quals aquesta és titular o llicenciatària legítima.

La Fundació Art i Mecenatge  no dóna cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines del portal quan la titularitat d’aquests no li correspongui.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, les creacions i els signes distintius sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari/ària pot descarregar aquests elements o fer-ne una còpia exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat inteŀlectual o industrial de la Fundació Arte y Mecenatge . En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això no significa una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat.

Queda prohibit, tret dels casos en què expressament ho autoritzi la Fundació Art i Mecenatge , establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines del lloc web de la Fundació diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL (http://www.fundacioartimecenatge.org), o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de la Fundació o la informació que contenen sota marcs (frames), signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

La Fundació Art i Mecenatge  no garanteix l’accés continuat, ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i de la informació que contenen les pàgines del lloc web de la Fundació que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

La Fundació Art i Mecenatge  no és responsable de la informació i dels continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de la Fundació Art i Mecenatge , tret que aquesta última ho autoritzi expressament.

La Fundació Art i Mecenatge  i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i els serveis oferts o prestats a través del lloc web de la Fundació per terceres persones o entitats, i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’ha esmentat anteriorment, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat inteŀlectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat iŀlícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que hi siguin aplicables, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d’aquest portal.

Ni la Fundació Art i Mecenatge  ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Fundació; (ii) intromissions iŀlegítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de la Fundació Art i Mecenatge , i (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Recomanacions de seguretat

© Fundació Art i Mecenatge

limbicAvís Legal